Regulamin

korzystania z kompleksu boisk sportowych

Moje boisko – Orlik 2012

 

 1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 2. Administratorem kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest Dyrektor Centrum Sportu Raszyn.
 3. Boiska dostępne są dla wszystkich chętnych, w pierwszej kolejności dla mieszkańców gminy Raszyn, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 22.00
 4. Zajęcia sportowe grup zorganizowanych nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego lub trener.
 5. Zajęcia sportowe odbywające się na boiskach Orlik 2012 koordynuje pełniący dyżur Trener Środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu.
 6. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk. Dopuszcza się korzystanie z boisk grup zorganizowanych nie więcej niż 2 godziny dziennie.
 8. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego obuwia sportowego (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego).
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 11. a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców
 12. b)  wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem  boisk, na przykład, rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
 13. c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
 14. d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
 15. e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
 16. f) zaśmiecania
 17. g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
 18. h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
 19. i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia (bez opiekuna) po zmroku
 20. j) wprowadzania zwierząt
 21. k) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu.
 22. l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 23. CSR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 24. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 25. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 26. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich prawni opiekunowie.
 27. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 28. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 29. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport, w związku z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, wynikłe z związku z korzystaniem z urządzeń boiska.
 30. W miesiącach wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu zatwierdzony przez Dyrektora CSR.
 31. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 9 i 10 korzystania z boisk podejmuje Trener Środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji ma prawo:

– nakazać zmianę obuwia sportowego

– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

– nakazać opuszczenie terenu boisk.

 1. CSR zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.
 2. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.

PAMIĘTAJ!

 

TELEFONY ALARMOWE ( tel. kom 112 )

Pogotowie Ratunkowe                999

Straż Pożarna                               998

Policja                                          997

TELEFON ADMINISTARTORA

CSR tel. (0-22) 720-19-08