Deklaracja dostępności Centrum Sportu Raszyn

Centrum Sportu Raszyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Sportu Raszyn .

Data publikacji strony internetowej: [ 2015-01-26 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-16 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-16 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk Centrum Sportu Raszyn, mail: basen@raszyn.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 720 19 08 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wielofunkcyjna hala sportowa CSR
 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Sportowej.
 • Przed wejściem nie ma schodów.
 • Przed budynkiem znajdują się 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek wyposażony jest w windę, która doprowadza użytkowników na każdą z kondygnacji budynku. Winda wyposażona jest w głośnik, który komunikuje pasażerów o poziomie, na którym się znajdują. Przyciski poziomów dostępnych w windzie i alarmu         (w razie zacięcia się windy) oznaczone są w alfabecie Brajla.
 • Nad wejściem nie ma głośników ani systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W całym budynku znajdują się korytarze oraz pomieszczenia przystosowane dla osób na wózkach.
 • Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń a alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powieszonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

2. Pływalnia  CSR

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Sportowej.
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się obok schodów.
 • Przed budynkiem nie zostało wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
 • W holu głównym znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób niepełnosprawnych jest przewidziana jedna szatnia z dwoma przystosowanymi toaletami.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń a alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powieszonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.