Mokre Mikołajki 2018 zasady zapisów

REGULAMIN MOKRYCH MIKOŁAJKÓW 2018

 

 1. Organizatorem wydarzenia pn. Mokre Mikołajki 2018 jest Centrum Sportu Raszyn w Raszynie.
 2. Mokre Mikołajki 2018 (zwane dalej imprezą) odbywają się 7 grudnia br w godzinach od 18:00 do 21:00
 3. Udział w imprezie jest bezpłatny. Rodzic dziecka lub jego prawny opiekun opłaca bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Uczestnikiem imprezy może być dziecko lub młodzież ucząca się, która nie ukończyła 18. roku życia. Dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia może uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, Mokre Mikołajki odbywać się będą w 4 grupach godzinowych:
 6. 1 w godzinach 18:00 – 18:45
 7. 2 w godzinach 19:00 – 19:45
 8. 3 w godzinach 20:00 – 20:45
 9. Każdy uczestnik powinien w momencie zapisu wskazać grupę godzinową. W przypadku braku wskazania zostanie on przydzielony do danej grupy wg kolejności zgłoszenia.
 10. Maksymalna ilość uczestników przebywająca jednocześnie w danej grupie godzinowej wynosi 80.
 11. Zapisu można dokonać w kasie pływalni CSR w Raszynie przy ul. Sportowej 30 lub telefonicznie pod numerem: 506 715 476. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz numer telefonu. Zapisy uczestników będą przyjmowane: osobiście w godzinach pracy pływalni CSR, telefonicznie w dni powszednie w godzinach od 8 do 16 w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2018 r.
 12. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne, jednakże wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności oraz Regulaminu Ogólnego CSR i Regulaminu Pływalni CSR.
 13. Uczestników obowiązuje strój zgodny z postanowieniami regulaminu pływalni, czyli w szczególności: strój kąpielowy, czepek oraz klapki basenowe.
 14. Nad bezpieczeństwem dzieci będą czuwać wykwalifikowani ratownicy oraz instruktorzy CSR (zwani dalej animatorami).
 15. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalą się od miejsca animacji.
 16. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 17. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje w dniu 7 grudnia 2018 r. w godzinach od 18:00 do 21:00 na terenie pływalni CSR przy ul. Sportowej 30

 

Dyrektor CSR

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

(Polityka prywatności)

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu Raszyn w Raszynie, z siedzibą przy ul. Sportowej 30 (dalej także: CSR lub Administrator danych). CSR dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług wynikających z działalności statutowej CSR, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, oraz w celach, na które Klient wyrazi zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej realizacja niektórych usług, rezerwacji i umów nie jest możliwa bez podania wskazanych danych. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a w uzasadnionych przypadkach także prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
 2. Dane osobowe CSR przechowuje i przetwarza zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. CSR, jako Administrator Danych w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich klientów. CSR zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. CSR wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu zapobieganie ingerencji osób trzecich w prywatność klientów. Dane osobowe klientów nie są przekazywane żadnym odbiorcom w rozumieniu Art. 7 ust 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Ośrodka Sportu lub przekazywane mediom. Przetwarzanie wizerunku w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i pokrewnych odbywa się za zgodą osób, których dane dotyczą.
 4. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności CSR należy kierować drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

Centrum Sportu Raszyn

 1. Sportowa 30

05 – 090 Raszyn

tel/fax. (0-22) 720 19 08, 720 19 16 wew.: 12 (Sekretariat)

e – mail: basen@raszyn.pl