Zawody Wędkarskie, zaczynamy 7.07.2018 r.

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie

 

KONKURS WĘDKARSKI o Puchar Najlepszego Wędkarza w Gminie Raszyn

REGULAMIN

            OGÓLNE WARUNKI:

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie. Nazwa: „Konkurs Wędkarski o Puchar Najlepszego Wędkarza w Gminie Raszyn”.
 2. Miejsce konkursu: duży staw w Ładach, przy ul. Za Olszyną i ul. Droga Hrabska, Gmina Raszyn
 3. Ustala się następujące kategorie wiekowe:
  1. – młodsi zawodnicy: osoby do lat 17
  2. – starsi zawodnicy: osoby od lat 18
 4. Młodsi zawodnicy do lat 17 muszą być w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych przez cały czas trwania konkursu wędkarskiego.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie się na listę uczestników oraz podpisanie formularzu uczestnictwa. Wpisu można dokonać telefonicznie pod nr. tel. /22/720-19-08, mailem na adres: rulewicz@raszyn.pl lub w dniu zawodów u Organizatora.
 6. Ilość uczestników jest ograniczona, łącznie do 40 uczestników. Będzie usytuowanych 40 stanowisk jednoosobowych dla każdego z uczestników.
 7. Czas trwania konkursu 5 godzin, od 6:00 do 11:00.

SPRZĘT, PRZYNĘTY, ZANĘTY:

 1. Metoda połowu – spławik.
 2. Zawodnik biorący udział w konkursie korzysta z własnego sprzętu wędkarskiego.
 3. Wędka używana w trakcie konkursu powinna posiadać: wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik, haczyk.
 4. Zawodnik łowi na jedną wędkę.
 5. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.
 6. W czasie trwania konkursu dozwolone jest stosowanie przynęt.
 7. Zabrania się stosowania przynęt w postaci żywych i martwych ryb.
 8. Każdy zawodnik musi posiadać podbierak i siatkę na ryby.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW:

 1. Miejsce konkursu – duży staw w Ładach – zostanie podzielony na 40 jednoosobowych sektorów.
 2. Zawodnicy powinni zgłosić się pół godziny przed rozpoczęciem konkursu, w celu przygotowania sprzętu i uczestnictwa w losowaniu sektora.
 3. Organizator o godz. 5:30 przeprowadzi losowanie. O przyporządkowaniu do sektora decyduje losowanie.
 4. Zwycięzcą konkursu jest uczestnik, którego złowił ryby o największej wadze.
 5. Po zważeniu ryby wypuszczane są do wody.
 6. Organizator za I, II, III miejsce przewidział puchary i nagrody, a dla wszystkich uczestników medale uczestnictwa.

 

 

Gminny Ośrodek Sportu, ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn

tel. /22/ 720-19-08

mail: rulewicz@raszyn.pl

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gminny Ośrodek Sportu (05-090) przy ul. Sportowej 30 w Raszynie reprezentowany przez Dyrektora, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska zawarte w karcie zgłoszenia do „Konkurs Wędkarski o Puchar Najlepszego Wędkarza w Gminie Raszynwyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji imprezy.

Podanie przez uczestników przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez nich udział w turnieju nie będzie możliwy.

Każdy uczestnik prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania.

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: basen@raszyn.pl bądź listownie z dopiskiem „Dane osobowe”.

Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
i są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom.

Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły, nazwy klubu mogą być publikowane na stronach www Administratora danych lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników.

 

Zapoznałem/zapoznałam się

 

……………., dnia ………….. r.                                                                           _______________________

czytelny podpis

 Uczestnicy przystępujący do turnieju akceptują treść niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.