Regulamin Wronika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RASZYNIE

 1. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej               w Raszynie.
 2. Obiekt jest zarządzany i administrowany przez Szkołę Podstawową w Raszynie.
 3. Obiekt jest użytkowany i animowany przez Centrum Sportu Raszyn.
 4. Możliwość korzystania z obiektu sportowego, jako boiska wielofunkcyjnego mają użytkownicy wg ustalonego harmonogramu.
 5. Harmonogram korzystania z boiska:
 1. a) Planowe zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w dni zajęć szkolnych                 8:00 – 16:00

 1. b) Boisko dostępne dla chętnych

poniedziałek – piątek                16:00 – 22:00

sobota – niedziela                     12:00 – 20:00

 1. W dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 z obiektu korzystają nieodpłatnie Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.
 2. W dni robocze w godzinach 16:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach

12:00 – 20:00 animacją zajęć dla mieszkańców  oraz grup niezorganizowanych zajmuje się        trener środowiskowy CSR. W tym czasie z obiektu korzystać mogą także mieszkańcy gminy          Raszyn, Szkoły Podstawowe, Przedszkola, sekcje sportowe CSR, sekcje sportowe gminnych          szkół oraz grupy zorganizowane, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raszyn.

 1. Po uprzedniej rezerwacji bezpłatnie z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane z gminy Raszyn z instruktorem lub trenerem, m.in. kluby sportowe.
 2. Odpłatnie korzystać z obiektu mogą grupy zorganizowane z poza Gminy Raszyn

wg obowiązującego cennika (załącznik nr 1).

 1. Wpłat można dokonywać w kasie Centrum Sportu Raszyn. Faktury VAT oraz rachunki wystawia CSR.
 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska (minimalna ilość – 16 osób) u opiekuna obiektu lub trenera środowiskowego CSR.
 2. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisania się w rejestr użytkowników prowadzonego przez pełniącego dyżur trenera środowiskowego.
 3. Osoby korzystające z boiska wielofunkcyjnego mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych (szatnia, wc, prysznic) znajdujących się przy Szkole Podstawowej i ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie mienia.
 4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie przystosowanego do grania na boisku o sztucznej nawierzchni.
 5. W przypadku zauważenia usterek prowadzący zajęcia  zobowiązany jest zgłosić ten fakt do opiekuna obiektu.
 6. CSR ma prawo odwołać zaplanowane wcześniej zajęcia w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych oraz widowiskowych.
 7. Szkoła Podstawowa zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne, prace konserwatorskie, remontowe, itp.
 8. CSR  może udostępniać poszczególne boiska w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.
 9. Szkoła Podstawowa nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek niewłaściwego korzystania z urządzeń boiska po godz. 16.00.
 10. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania regulaminu oraz uwag pełniącego dyżur trenera środowiskowego.
 11. Na terenie boiska wielofunkcyjnego zabrania się:

używania butów piłkarskich na wysokich oraz metalowych korkach oraz kolców,

– wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska, tj.              rower, motorower, rolki, deskorolka, itp.,

– niszczenia urządzeń sportowych oraz płyty boiska i bieżni tartanowej,

– zakłócania porządku oraz przeszkadzania użytkownikom,

– wprowadzania zwierząt,

– korzystania z boiska w godzinach nocnych,

– korzystania z boiska bez zgody  pełniącego dyżur instruktora sportu,

 1. Korzystający z boiska są zobowiązani do przestrzegania powyższego regulaminu oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu. Użytkownicy po zajęciach pozostawiają po sobie teren uporządkowany (tj. sprzęt sportowy, bramki, ciężarki odstawione na miejsce).
 2. Grupy naruszające powyższy regulamin i porządek obiektu będą ponosić kary umowne w postaci wykluczenia z zajęć w kolejnym tygodniu. Kary ustalają Dyrektor Szkoły i Dyrektor CSR.

 

 

Administrator – Szkoła Podstawowa

Użytkownik – Centrum Sportu Raszyn

Opiekun obiektu – wskazany pracownik Centrum Sportu Raszyn